ผลงานที่ผ่านมา

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB Project)

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
1. บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด 2. บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด
3. บริษัท มายกี้ จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล
 
 
  • ไฟฟ้า    851,155  บาท/ปี
  • ความร้อน  617,730 บาท/ปี
  • ของเสีย    -  บาท/ปี
  • อื่นๆ     44,439  บาท/ปี
  • รวม     1,513,324   บาท
  • ลงทุน     40,149   บาท
  • ระยะเวลาคืนทุน    10  วัน