ผลงานที่ผ่านมา
 

โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

 

การใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
1. บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด 2. บริษัท แกรนด์เนส จำกัด
3. บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด 4. บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสตรี จำกัด
5. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด  

 

 
  • ไฟฟ้า    600,287  บาท/ปี
  • ความร้อน  21,650 บาท/ปี
  • ของเสีย    -  บาท/ปี
  • อื่นๆ    35,829  บาท/ปี
  • รวม   657,766  บาท/ปี
  • ลงทุน   7,520   บาท
  • ระยะเวลาคืนทุน   4  วัน