ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด ได้ดำเนินการด้านประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จากประสบการณ์ของคุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2535 ได้มีการฉุกคิดเรื่องการมองข้ามขึ้นได้ เมื่อได้เห็นรายงานการทำงาน Energy Audit ที่เน้นการวัดแล้วคำนวณจัดทำเป็นรายงาน หลังการคิดค้นและพัฒนาด้วยตนเองเรื่องการมองข้ามของ “คน” แล้วทำให้เกิดการสูญเปล่าโดยเริ่มจากด้านพลังงานก่อน โดยการประยุกต์วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering,VE) เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสร้างสรรค์ และได้พัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าอย่างได้ผล จากมุมมองดังกล่าวทำให้เกิดการตรวจวินิจฉัยด้วยสายตา เช่น การพิสูจน์ใน 4 โรงงานในปี 2538 และได้ค้นพบความสูญเปล่ามากมาย จึงได้ตั้งชื่อเทคนิคนี้ว่า เทคนิคการตรวจวินิจฉัย เพื่อการประหยัดพลังงานโดยการมองที่ “คน” เป็นหลัก (Demand Side Management by Humanware Approach Technique, DSM by HAT)

ในปี 2542 – 2545 ได้ประสบผลสำเร็จอย่างดีจากการใช้ VE ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จนทาง สนพ. ได้บรรจุ VE ไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในช่วงงบประมาณ 2543-2547 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนทรัพยากรบุคคลให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในกว่า 250 โรงงาน

เรายินดีช่วยลดต้นทุนที่ “คน” มองข้ามทุกรูปแบบภายใต้ทีมงานที่เข้มแข็งและสร้างสร้างในโรงงานหรือบริษัทของท่าน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและประเทศต่อไป